2/05/2013

115 προσληψεις εποχικων στη ΔΕΗ

115 προσληψεις εποχικων στη ΔΕΗ:

Η ΔΕΗ ανακοινώνει 115 προσλήψεις εποχικων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, 
Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την 24/25 Δ.Λ.Κ.Μ 222 00 Μεγαλόπολη, 
Τηλ: 27910 25045 FAX :27910 24564 www.dei.gr
στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Αιτησεις για τις προσλήψεις στην ΔΕΗ μεχρι τις 8.2.2013

ΔΕΗ 115 Θεσεις Εργασιας εποχικου προσωπικου

Την εγκρισ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου